Cimbrishamns Tegelbruks AB - Aktiebrev - Wertpapiere - Bonds - Shares


Tel: +46(0)8-611 01 10. 611 58 20

Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
aktiesamlaren


HEM   HOME

 
Cimbrishamns Tegelbruks AB


500 kr, 1899, Simrishamn, Referens: GA.693